EKSPERTŲ DUOMENŲ BAZĖ (EDB)

KAM PASITELKIAMI EKSPERTAI?

Taryba pataria Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais, įgyvendina mokslinių tyrimų konkursinį finansavimą, vertina mokslinę veiklą Lietuvoje, todėl šioms ir kitoms veikloms įgyvendinti ji pasitelkia ekspertus. Tarybos ekspertai rengia išvadas dėl svarstomų programų, analitinių studijų, įžvalgų, mokslinių tyrimų projektų, ataskaitas ir kitus mokslo kūrinius, vertina mokslo ir studijų institucijų veiklą ar atskiras veiklos sritis. Ekspertai gali būti paprašyti pateikti siūlymus ir pastabas dėl Tarybai vertinti teikiamų teisės aktų projektų, kitų mokslo politikos bei strategijos dokumentų.

PRAŠYMO PATEIKIMAS

Norintis tapti kandidatu į Tarybos ekspertus turi užpildyti anketą Ekspertų duomenų bazėje (toliau – EDB) kartu pateikdamas prašymą priimti kandidatu į Tarybos ekspertus. Pildant anketą reikia pateikti duomenis bei pridėti laisvos formos gyvenimo aprašymą ir mokslinių publikacijų (ar meno darbų) sąrašą. Anketos pildymas užtruks 15–30 min. Anketa pildoma dalimis, todėl užpildžius vieną ar kelias dalis ir informaciją išsaugojus, anketos pildymą galima tęsti kitu Jums patogiu laiku. Pildydami anketą ar norėdami atnaujinti pateiktus duomenis naudokitės patarimais, kuriuos rasite paspaudus klaustuko ženkliuką.

KAIP TAMPAMA TARYBOS EKSPERTAIS?

Pagal pateiktus duomenis Taryba įvertina, ar asmenys atitinka kandidatui į Tarybos ekspertus keliamus minimalius reikalavimus, nurodytus Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiose taisyklėse. Atitikę šiuos reikalavimus yra patvirtinami kandidatais į Tarybos ekspertus, o Tarybos pavedimu atlikę ekspertinę užduotį tampa Tarybos ekspertais. Savo statusą asmenys taip pat gali pasitikrinti prisijungę prie EDB.

KAIP SUDAROMA EKSPERTŲ KOMISIJA?

Tarybos ekspertai parenkami ir ekspertų komisijos sudaromos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis. Atsižvelgiant į vertinamąjį objektą, ekspertai atrenkami pagal būtinas tam objektui įvertinti ekspertines kompetencijas bei gebėjimus. Sudarant ekspertų komisiją taip pat atsižvelgiama, ar šios komisijos nariams ekspertinis darbas nesukels interesų konflikto.

EKSPERTINIS DARBAS

Apie siūlymą atlikti ekspertinį darbą kandidatams į Tarybos ekspertus pranešama telefonu ar elektroniniu paštu, nurodant užduoties esmę, jos atlikimo terminus bei būdą. Su asmenimis, sutikusiais atlikti Tarybos pasiūlytą užduotį, sudaroma autorinė sutartis. Prieš pradėdami ekspertinį darbą, jie turi būti pasirašę Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimą.

EKSPERTŲ DARBO APMOKĖJIMAS

Ekspertų darbas yra apmokamas. Atlygis už darbą priklauso nuo užduoties, vertinamojo objekto, vertinimo pobūdžio bei sudėtingumo ir pan. Paprastai, ekspertų komisijos, vertinančios paraiškas ar ataskaitas, darbą sudaro individualus ir grupinis vertinamojo objekto vertinimas. Atlygis už darbą priklauso nuo ekspertų komisijos nario vertintų paraiškų ar ataskaitų skaičiaus pagal nustatytus įkainius. Dažniausiai vertinamų paraiškų ir ataskaitų individualaus vertinimo įkainiai yra tokie:

Objektas Paraiškos Ataskaitos
Mokslo ar sklaidos projekto 80 55
Podoktorantūros stažuočių 80 30
Tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir (ar) mobilumo projekto 60 55
Tarptautinio bendradarbiavimo sklaidos ir (ar) seminarų projekto 60 35
Paramos ERA-NET tipo programose - 55
Studentų mokslinės veiklos skatinimo 25 -

Atlygis už darbą grupinio vertinimo metu taip pat priklauso nuo svarstytų paraiškų ar ataskaitų skaičiaus ir įkainio. Grupinio vertinimo įkainis yra 9–17 Eur už vienos mokslo ar sklaidos paraiškos ar ataskaitos įvertinimą ir susijęs su ekspertų dalyvavimu posėdyje.

Atlygis už išskirtinių užduočių – svarstomų programų, analitinių studijų, įžvalgų rengimą, nustatomas kiekvieną kartą atskirai, įvertinus užduoties apimtį, sudėtingumą, jos originalumą, atlikimo skubumą, taip pat apmokėjimo už panašaus pobūdžio užduotis istorinius duomenis.